پاراکس - رفسنجان
1001100110011001
1001
1001
1001
1001

آقای محمودی